Список рекомендованих джерел до 7 та 8 семінарів

 1. Индикаторы образования: 2016: статистический сборник / Л.М. Гохберг и др.; НИУ «ВШЭ». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 320 с
 2. Пасічник, Н. О. Освітні індикатори як інструмент оцінювання стану і динаміки розвитку освітніх систем / Н. О. Пасічник, Р. Я. Ріжняк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 27. – С. 301-308.
 3. Пасічник Н. О. Моніторинг якості освіти на міжнародному рівні (індикатори освіти ОЕСР 2014 року) / Наталія Олексіївна Пасічник, Ренат Ярославович Ріжняк // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 67-70.
 4. Цюк О. Забезпечення якості вищої освіти: освітні індикатори та міжнародні організації / О.Цюк // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 4(18). – С. 119 – 124.
 5. Asbrand Barbara and Lang-wojtasik Gregor (2003). Evaluation in Global Education: Improving quality, assuring effectiveness. \\ Global Education in Europe to 2015: Strategy, Policies and Perspectives. Outcomes and Papers of the Europe-wide Global Education Congress Maastricht, The Netherlands  15th-17 th November 2002 – Lisbon, 2003. – 202 p.
 6. Guidelines for programme accreditation procedures, 2007. – URL: http://www.acquin.org/doku_serv/Guide_System_EN_ACQUIN.pdf/.
 7. Internal QualIty assurance BenchmarkIng. The present report can be downloaded from the ENQA (2012). – URL: http://www.enqa.eu/pubs.lasso Brussels, Belgium – 33 p.
 8. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 9. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76  p.
 10. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p. – URL: http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 11. The OECD International Education Indicators: a framework for analyses. (1992). Paris: OECD-CERI

 

Список рекомендованих джерел до 6 семінару

 1. Аналітична доповідь про стан моніторингу якості освіти в Україні / МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; [І. І. Бабин,  Л. М. Гриневич, І. Л. Лікарчук та ін.]; за заг. ред. І. Л. Лікарчука. – К.: МБО  «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; Х.: Факт, 2011. – 96 с.
 2. Буданова Л.Г. Педагогічний моніторинг як засіб управління якістю освіти / Л.Г. Буданова. – Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Випуск 35 (88), 2014. – С. 102 – 108.
 3. Ващенко І. В. Інновації моніторингу якості вищої освіти. \\ Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 5. – С. 26-31.
 4. Зінченко В. О. Теоретичні основи моніторингу управління якістю навчального процесу ВНЗ [Електронний ресурс] / В.О.Зінченко// Науковий вісник Донбасу: Електронне фахове видання. – 2012. – №1(17). – Режим доступу до журн. : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN17/index.htm.
 5. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. О. Лукіна. – К. : Вид. дім «Шкільний світ»; Вид-во Л. Галіцина, 2006. – 128 с.
 6. Порядок проведення моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1283[Електронний ресурс] – Режим доступу до матеріалу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1283-2011-%D0%BF
 7. Раков С.А. Пропозиції до концепції національної системи моніторингу якості освіти (НСМЯО) / С.А.Раков // ТІМО. – 2013. – С. 8 – 22.
 8. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти: навч. посіб. /І.В.Соколова, С. О. Сисоєва. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 400 с.
 9. Федорченко Юрій (2016) Про моніторинг якості вищої освіти [Електронний ресурс] портал «Освітня політика» – Режим доступу до матеріалу : http://osvita.ua/vnz/50427/
 10. Applying the Total Quality Management (TQM). Model and the Holistic Model for Quality Management in Higher Education, Pros and Cons (2010). Al-Hayani, A. Al-Mazrooa, B. El-deek and N. Ayuob. Research Journal of Medical Sciences Year: 2010 | Volume: 4 | Issue: 2 | Page No.: 102–106.
 11. Elassy, N. (2013). A model of student involvement in the quality assurance system at institutional level.
  Quality Assurance in Education, 21(2), 162–198. – URL: http://dx.doi.org/10.1108/09684881311310692
 12. IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 13. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). — К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 14. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe (2015). Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. – 76
 15. University quality indicators: A critical assessment study. European Parliament, 2015 . 248 p. – URL:  http://www.europarl.europa.eu/studies

 

Список рекомендованих джерел до 5 семінару

Білокопитов Василь Діяльність  європейських організацій із забезпечення якості вищої освіти : дис.. канд.. пед.. наук., 13.00.01 Сумський держ. пед. ун.-т імені А.С. Макаренка. – Суми. – 273 с.

 1. Дацко Ольга. Забезпечення якості вищої освіти в діяльності Європейської асоціації університетів : змістові аспекти / О.В. Дацко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2013. – № 7. – С. 3– 14.
 2. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: довідник користувача / пер. з англ.; за ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. М. Рашкевича та д-ра пед. наук, доц. Ж. В. Таланової. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 106 с.
 3. Кубанов Р.А. Європейські стандарти освіти: загальний аналіз \\ Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (285), 2014. – С. 5-15.
 4. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія / Колектив авторів: Бугров В., Гожик А., Жданова К., Зарубінська І., Захарченко В., Калашнікова С., Козієвська О., Линьова І., Луговий В., Оржель О., Рашкевич Ю., Таланова Ж., Шитікова С.; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети» , 2014. – 156 с.
 5. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 6. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України №1341 від 23 листоп. 2011 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 7. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с.
 8. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.
 9. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
 10. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти: навч. посіб. /І.В.Соколова, С.О. Сисоєва. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 400 с.
 11. Станкевич І. В. Адаптація систем управління якістю освітніх організацій до контекстних змін нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015. / І. В. Станкевич, Л. М. Віткін, О. І. Глухова // Механізм регулювання економіки, 2015, № 2. – С. 103-114.

13.Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. 1: Теоретичні засади формування систем управління якістю надання освітніх послуг / кол. авт. ; за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 136 с.

 1. Applying the Total Quality Management (TQM). Model and the Holistic Model for Quality Management in Higher Education, Pros and Cons (2010). A. Al-Hayani, A. Al-Mazrooa, B. El-deek and N. Ayuob. Research Journal of Medical Sciences Year: 2010 | Volume: 4 | Issue: 2 | Page No.: 102–106.
 2. Building bridges: Making sense of quality assurance in European, national and institutional context (2011): A selection of papers from the 5th EQAF, 18-20 November 2010. – EUA – 72 p. (eng).
 3. CoRe Projects: Competences in Education and Recognition. — [online] — Available from: http://www.core-project.eu/
 4. How does quality assurance make a difference? (2013): a selection of papers from the 7th EQAF. 2013. – 84 p. (eng).
 5. IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 6. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 7. Review of quality assurance of Government analytical models: final report London (March 2013). HM Treasury – URL: http://www.hm-treasury.gov.uk
 8. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). — К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 9. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2015. Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76 p.
 10. The 9th European Quality Assurance Forum (2014) [Electronic resource]. – URL: https://www.eurashe.eu/events/eqaf/9-barcelona-2014/  (eng).
 11. The 10th European Quality Assurance Forum «Taking stock and looking forward» (2015) [Electronic resource]. – URL: https://www.eurashe.eu/events/eqaf/10-london-2015/ (eng).
 12. The 11th European Quality Assurance Forum Quality in context – embedding improvement (2016) [Electronic resource]. – URL: http://eua.be/activities-services/events/event/2016/11/17/default-calendar/11th-european-quality-assurance-forum?tab=presentations (eng).
 13. Towards Trust in Quality Assurance Systems – TRUST № 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR, 15.10.2011-14.10.2014. – URL: http://www.enqa.eu/index.php/towards-trust-in-quality-assurance-systems-trust/
 14. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p.  http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 1. Working together to take quality forward (2014): A selection of papers from the 8th EQAF, 21-23 November 2013, Sweden. Edited by: Dan Derricott, Helka Kekäläinen, Maria Kelo etc. EUA CASE STUDIES 2014, – 60 p. (eng).

Список рекомендованих джерел до 4 семінару

 1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. –К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
 2. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 3. Про ліцензування освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України  від  08.2003 року No 1380 (1380-2003-п),
 4. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України  від 30.12.2015 року No 1187  (1187-2015-п).
 5. Тригуб, Ілона Іванівна,Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) Сутність і зміст експертної діяльності в освіті In: Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти. ВП “Едельвейс “, Київ, С. 12-59.
 6. Examining Quality Culture: Part 1 – Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions (2010). By Tia Loukkola and Thérèse Zhang. The European University  52 p.         – URL: www.eua.be.
 7. Examining Quality Culture Part III: From self-reflection to enhancement (2012). By Oliver Vettori. The European   University  12 p.         www.eua.be.
 8. Guidelines for programme accreditation procedures, 2007. – URL: http://www.acquin.org/doku_serv/Guide_System_EN_ACQUIN.pdf/.
 9. IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 10. University quality indicators: A critical assessment study. European Parliament,   248 p. – URL: http://www.europarl.europa.eu/studies
 11. Tuning Educational Structures in Europe. – URL: tuning.unideusto.org/tuningeu/

 

Список рекомендованих джерел до 3 семінару

 1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. –К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
 2. Красильникова Г. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – № 4(3). – С. 138-144.]
 3. МихайліченкоМ. В. (2013). Державністандартиіякістьвищоїосвіти: Навч. посібник / М. В. Михайліченко, М. В. Кудла. – Умань: ППЖовтийО. О., – 172 с.
 4. МихайліченкоМикола, МакодзейЛюдмила (2014).Експертнадіяльністьувищійосвіті: підходиікритерії. // Гуманітарнийвісник–№ 34. –269-280.
 5. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова– К. : Таксон, 2014. – 144 с. – Бібліогр.: с. 130-143.
 6. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 7. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.
 8. Станкевич І. В. Адаптація систем управління якістю освітніх організацій до контекстних змін нової версії  міжнародного стандарту ISO 9001:2015. / І. В. Станкевич, Л. М. Віткін, О. І. Глухова // Механізм регулювання економіки, 2015, № 2. – С. 103-114.
 9. Сисоєва, Світлана Олександрівна и Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Підготовка експертів у галузі освіти в Україні Освітологія / українсько-польський щорічник (4). С. 56-65.
 10. Тригуб, Ілона Іванівна,Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) Сутність і зміст експертної діяльності в освіті In: Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти. ВП “Едельвейс “, Київ, С. 12-59.
 11. Accreditation Commission Standards for assessment of applications for granting, expanding and extending accreditation of study programmes and their fields of study. – URL: http://www.akreditacnikomise. cz/attachments/article/83/EN_Standards%20for%20study%20programmes_2_2015.pdf
 12. Applying the Total Quality Management (TQM). Model and the Holistic Model for Quality Management in Higher Education, Pros and Cons (2010). Al-Hayani, A. Al-Mazrooa, B. El-deek and N. Ayuob. Research Journal of Medical Sciences Year: 2010 | Volume: 4 | Issue: 2 | Page No.: 102–106.
 13. Audit manual for quality systems of higher education institutions. 2015-2018. – Tampere: FINEEC, 2015. – 36 p.
 14. Elassy, N. (2013). A model of student involvement in the quality assurance system at institutional level.
  Quality Assurance in Education, 21(2), 162–198. – URL: http://dx.doi.org/10.1108/09684881311310692
 15. EUA Institutional evaluation programme / Charter of Conduct for IEP Pool Members [Electronic resource]. – URL : http://www.eua.be/iep
 16. Institutional Evaluation Programme. A tool for strategic change. Supporting continuous improvement – 2015. – 6 p. [Electronic resource]. – URL : http://www.eua.be/Libraries/iep/eua_iep_leaflet_webc95b64ca84b96a879ce5ff00009465c7.pdf?sfvrsn=0 (eng).
 17. Internal QualIty assurance BenchmarkIng. The present report can be downloaded from the ENQA (2012). website at http://www.enqa.eu/pubs.lasso Brussels, Belgium – 33 p.
 18. Interdisciplinary evaluation. The Danish Evaluation Institute, 2012. – URL: http: /english.eva.dk/higher-education/interdisciplinaryevaluation/.
 19. IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 20. Guide to institutional accreditation. The Danish Accreditation Institution, July 01, 2013. – URL: http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/ Guide-to-institutional-accreditation_final.pdf/.
 21. Guidelines for programme accreditation procedures, 2007. – URL: http://www.acquin.org/doku_serv/Guide_System_EN_ACQUIN.pdf/.
 22. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p. http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 23. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 24. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). — К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 25. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76  p.

Список рекомендованих джерел до 2 семінару

 1. Кубанов Р.А. Європейські стандарти освіти: загальний аналіз \\  Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (285), 2014. – С. 5-15.
 2. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 3. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листоп. 2011 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 4. Рекомендації Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2008 р. щодо запровадження Європейської Рамки Кваліфікацій для навчання впродовж життя: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=EN
 5. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.
 6. CoRe Projects: Competences in Education and Recognition. — [online] — Available from: http://www.core-project.eu/
 7. European University Quality Assurance [Electronic resource]. – URL: http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/quality-assurance.aspx.
 8. EUA Policy Statement on Quality and Quality Assurance in the European Higher Education Area [Electronic resource]. – URL: http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA-QA-Policy-2010.pdf?sfvrsn=4 (eng).
 9. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European Association for Quality Assurance in Higher Education. – Helsinki – 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mes.gov.ge.
 10. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). ‒ К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 11. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76  p.
 12. Structural Higher Education Reform ‒ Design and Evaluation. Synthesis Report (2016). Luxembourg: Publications Office of the European Union. ‒ 54 p. – URL: http://europa.eu.
 13. The European Qualifications Framework for LLL (2011). URL: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_en.pdf. (Retrieved in 2012-02-19).
 14. The framework of qualifications for the European Higher Education Area. – URL: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67
 15. The System of quality assurance in the activities of the National Evaluation and Accreditation Agency. – URL: http://www.neaa.government.bg/images/files/Sistema_za_osigurjavane_na_kachestvo_ NEAA_EN_short.pdf/.
 16. Tuning Guide to  Formulating Degree Programme Profiles.  — [online]  — Available from: http://core-project.eu/documents/Tuning%20G%20 Formulating%20Degree%20PR4.pdf
 17. University quality indicators: A critical assessment study. European Parliament, 2015 . 248 p. http://www.europarl.europa.eu/studies
 18. Quality Assurance in Doctoral Education – results of the ARDE project EUA PUBLICATIONS (2013) By Joanne Byrne, Thomas Jørgensen, Tia Loukkola/ – 60 p.
 19. University quality indicators: A critical assessment study. European Parliament, 2015 . 248 p. – URL: http://www.europarl.europa.eu/studies

Список рекомендованих джерел до 1 семінару

 1. Компетентнісний підхід у вищій освіті: світовий досвід : Укл. Антонюк Л.Л.,Василькова Н.В., Ільницький Д.О., Кулага І.В., Турчанінова В.Є. – Ін-т вищої освіти КНЕУ. – Київ, 2016 . – 66 с.
 2. Лісова С.В. Проблема забезпечення якості вищої освіти з позицій системного підходу // Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 160-172.
 3. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова– К. : Таксон, 2014. – 144 с. – Бібліогр.: с. 130-143.
 4. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В.М. Захарченко, С.А. Калашнікова, В.І. Луговий, А.В. Ставицький, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя.– К. : ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2014.– 100 с.
 5. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 6. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листоп. 2011 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 7. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29квіт. 2015 р. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1424935774/
 8. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с.
 9. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти: навч. посіб. /І.В.Соколова, С. О. Сисоєва. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 400 с.
 10. Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. 1: Теоретичні засади формування систем управління якістю надання освітніх послуг / кол. авт. ; за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 136 с.
 11. Europe A strategy for smart, sustainable and inclusive growth: Communication from the European Commission, Brussels, 3.3.2010. – COM(2010) 2020 final. – 34 p. – URL: http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.
 12. European University Quality Assurance [Electronic resource]. – URL: http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/quality-assurance.aspx.
 13. EUA Policy Statement on Quality and Quality Assurance in the European Higher Education Area [Electronic resource]. – URL: http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA-QA-Policy-2010.pdf?sfvrsn=4 (eng).
 14. The Concept of excellence in higher education (2014). Manuela Brusoni, Radu Damian, Josep Grifoll Sauri, Stephen Jackson etc. Occasional papers 20. Brussels, Belgium. http://www.enqa.eu/index.php/publications/
 15. Tuning Educational Structures in Europe // Електронный ресурс. [Режим доступа]: tuning.unideusto.org/tuningeu/