Посібник ЄПВО параметри якості та експертизи

Методичні рекомендації Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення

 

 • Результати:

1.Batechko, N. (2017). Higher education, quality of higher education, expert support and its assurance: the canonization of concepts (theoretical and methodological discourse). The Modern Higher Education Review, № 2, pp. 92-100. URL: http://edreview.kubg.edu.ua/index.php/edreview/article/view/41

2. Mospan, N. (2018). Quality Assurance Organizational and Management Structure in the European Union. Osvitolohichnyy discourse, № 1-2 (20-21), pp. 363-373. URL:
http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/526

3.Tryhub, I. (2018). Postgraduate extent of the education module “Higher Education Quality and Its Expert Support: Ukraine’s movement towards the European Union”. Continuing Professional Education: Theory and Practice (Series: Pedagogical Sciences), № 1-2 (54-55), pp. 131-137. URL: http://npo.kubg.edu.ua/en/numbers/49-archive-2018/104-
1-2-2018.html?showall=&start=18

4.Batechko, N. (2018). Conceptual bases of adaptation of Ukraine’s higher education to the standards of education quality of the European area. The Pedagogical Process: Theory and Practice (Series: Pedagogical Sciences), № 1-2 (54-55), pp. 22-31. URL: http://pptp.kubg.edu.ua/en/numbers/54-archive-2018/158-1-2-2018.html?showall=&start=3

5. Локшина, О.І. (2018). Забезпечення якості вищої освіти в умовах європеїзації України. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, №3-4, с. 127-132. URL: http://npo.kubg.edu.ua/images/2018/3-4/21.pdf

6. Тригуб І. (2019). Підготовка експертів у галузі освіти: досвід Східної Європи. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1, 88–92. URL: http://npo.kubg.edu.ua/article/view/181650/181546

7. Batechko N. (2019). The System of the University Education Quality Management: the Experience of the European Union. Освітологічний дискурс, 3–4, 342–357. URL: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/650/567

 

 

Список рекомендованих джерел до 7 тренінгу

 1. Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в системі освіти Полтавської області. Методичний  посібник. / Автор-укладач Я.В.Сухенко. За ред. В.Ф.Моргуна. – Полтава: ПОІППО, 2007. – 128 с.
 2. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР від 10.02.1995 року.
 3. Освітня програма :  вимоги  та  методика  розроблення:  методичні рекомендації  [для  викладачів  Житомирського  державного  університету імені  Івана  Франка]  /  укл.:  Н. М. Мирончук,  О. Є. Антонова, Л. М. Янович,  Л. А. Васільєва.  –  Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – 60 c.
 4. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України №1341 від 23 листоп. 2011 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 5. Проект Тьюнінг (TUNING PROJECT) – гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів  у Болонський процес.  www.unideusto.org/tuningeu/images/…/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf
 6. Рашкевич Ю.М. Методичні рекомендації щодо опису освітньої програми в контексті нових стандартів вищої освіти
 7. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.
 8. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
 9. Fry H., Ketteridge S., Marshall S. (2000) A handbook for teaching and learning in higher education // London: Kogan Page.
 10. Guidelines for programme accreditation procedures, 2007. – URL: http://www.acquin.org/doku_serv/Guide_System_EN_ACQUIN.pdf/.
 11. Internal QualIty assurance BenchmarkIng. The present report can be downloaded from the ENQA (2012). – URL: http://www.enqa.eu/pubs.lasso Brussels, Belgium – 33 p.
 12. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 13. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p. – URL: http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 14. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76 p.
 15. The OECD International Education Indicators: a framework for analyses. (1992). Paris: OECD-CERI

 

Список рекомендованих джерел до 6 тренінгу

 1. Баева О. Н. Индекс человеческого развития: методики определения и оценки на уровне региона // Известия Иркутской государственной экономической академии. − 2012. − № 5. − 2013. [Элект. ресурс] http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pd
 2. Гриневич Л. М. Освітні індикатори для міжнародного оцінювання (на прикладі доповіді «Погляд на освіту 2011: індикатори ОЕСР») //Теорія та методика управління освітою. № 7. 2011 р. Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_7/3.pdf
 3. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: довідник користувача / пер. з англ.; за ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. М. Рашкевича та д-ра пед. наук, доц. Ж. В. Таланової. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 106 с.
 4. Индикаторы образования: 2016: статистический сборник / Л.М. Гохберг и др.; НИУ «ВШЭ». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 320 с.
 5. Іванюк І.В. Освітня політика. Навчальний посібник Київ. 2006 – 172 с.
 6. Кулик О.Є. Вибір системи індикаторів для оцінки якості надання освітніх послуг навчальними закладами // Scientific Journal «ScienceRise» №7/1(12) 2015. С. 47-53
 7. Лікарчук І. Освітні індикатори у контексті розбудови цивілізованої системи оцінювання якості загальної середньої освіти. Режим доступу: http://education-ua.org/ua/draft-regulations/395-osvitni-indikatori-u-konteksti-rozbudovi-tsivilizovanoji-sistemi-otsinyuvannya-yakosti-zagalnoji-serednoji-osviti
 8. Пасічник Н. О. Моніторинг якості освіти на міжнародному рівні (індикатори освіти ОЕСР 2014 року) / Наталія Олексіївна Пасічник, Ренат Ярославович Ріжняк // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 67-70.
 9. Пасічник, Н. О. Освітні індикатори як інструмент оцінювання стану і динаміки розвитку освітніх систем / Н. О. Пасічник, Р. Я. Ріжняк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 27. – С. 301-308.
 10. Перелік національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методологія їх обрахунку, затверджено Наказом МОН України від 19.02. 2016 № 1116.
 11. Порядок та методика проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 856
 12. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України №1341 від 23 листоп. 2011 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 13. Цюк О. Забезпечення якості вищої освіти: освітні індикатори та міжнародні організації / О.Цюк // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 4(18). – С. 119 – 124.
 14. Centre for Human Technologies (2013), “The Human Development Index ( information about the research”, available at: http://gtmarket.ru/ratings/human(development(index/human(development(index(info (Accessed 20 September 2013).
 15. Education at a glance 2014: OECD Indicators – URL: oecd.org
 16. Knowledge Assessment Methodology  [Electronic resource] // Knowledge for Development. – 2012. – Available at: http://www.worldbank.org/kam
 17. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 18. Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions. Bucharest.UNESCO 2007 – URL: http://observatoriorh.org/?q=quality-assurance-and-accreditation-glossary-basic-terms-and-definitions
 19. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p. http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 20. Review of quality assurance of Government analytical models: final report London (March 2013). HM Treasury – URL: http://www.hm-treasury.gov.uk
 21. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). — К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 22. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2015. Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76 p.
 23. United Nations Development Programme (2013), “Human Development Report 2013: The Rise of the South Human Progress in a Diverse World, Statistical annex”, New York City, USA
 24. Working together to take quality forward (2014): A selection of papers from the 8th EQAF, 21-23 November 2013, Sweden. Edited by: Dan Derricott, Helka Kekäläinen, Maria Kelo etc. EUA CASE STUDIES 2014, – 60 p.

 

Список рекомендованих джерел до 4-5 тренінгу

 1. Акредитаційна комісія України. Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ak.gov.ua/index.php/expertsresult
 2. Державні вимоги до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 №689 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12
 3. Красовська Олена. Міжнародна акредитація освітніх програм у системі забезпечення якості вищої освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.edu-trends.info/international-accreditation/
 4. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджені Постановою КМУ № 1187 від 30.12.2015 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
 5. Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах”, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
 6. Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002 №16 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0081-02
 7. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 007.2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 8. Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України 2145-VIII від від 09.2017 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 9. Свіжевська С. А. Експертиза якості освіти: європейський підхід до оптимізації критеріїв акредитації у ВНЗ України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/science_met_dep/statti_akr/ekspt_yakosti.php
 10. Сєбкова Хелена. Акредитація і забезпечення якості вищої освіти в Європі [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/library/BD/BolonProz/3_Stati_iz_periodicheskih_i_prodolgaugshiesa_izdaniy/nov2.htm
 11. Чистохвалов В.Н., Филиппов В.М. Развитие Европейской сети аккредитационных агентств в рамках функционирования систем обеспечения качества высшего образования: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 235 с.
 12. Accreditation Commission Standards for assessment of applications for granting, expanding and extending accreditation of study programmes and their fields of study. – URL: http://www.akreditacnikomise. cz/attachments/article/83/EN_Standards%20for%20study%20programmes_2_2015.pdf
 13. Audit manual for quality systems of higher education institutions. 2015-2018. – Tampere: FINEEC, 2015. – 36 p.
 14. Empfehlungen für die Aus- und Weiterbildung in der Evaluation: Andorderungsprofile an Evaluatorinnen und Evaluatoren. – Meinz, 2013. – 31 S.
 15. EUA Institutional evaluation programme / Charter of Conduct for IEP Pool Members [Electronic resource]. – URL : http://www.eua.be/iep
 16. Guide to institutional accreditation. The Danish Accreditation Institution, July 01, 2013. – URL: http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/ Guide-to-institutional-accreditation_final.pdf/.
 17. Guidelines for programme accreditation procedures, 2007. – URL: http://www.acquin.org/doku_serv/Guide_System_EN_ACQUIN.pdf/.
 18. Institutional Evaluation Programme. A tool for strategic change. Supporting continuous improvement – 2015. – 6 p. [Electronic resource]. – URL : http://www.eua.be/Libraries/iep/eua_iep_leaflet_webc95b64ca84b96a879ce5ff00009465c7.pdf?sfvrsn=0(eng).
 19. Institutional Evaluation Programme. A tool for strategic change. Supporting continuous improvement – 2015. – 6 p. [Electronic resource]. – URL : http://www.eua.be/Libraries/iep/eua_iep_leaflet_webc95b64ca84b96a879ce5ff00009465c7.pdf?sfvrsn=0(eng).
 20. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 21. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 22. Ponomarenko N. H.(2015) Ekspertna diyalnist u vyshchiy osviti Nimechchyny // Neperervna profesiyna osvita: teoriya i praktyka: nauk.-metod. zhurn. – № 4. – C. 60–63.
 23. Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and Definitions. Bucharest.UNESCO 2007 – URL: http://www.observatoriorh.org/?q=quality-assurance-and-accreditation-glossary-basic-terms-and-definitions
 24. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p. http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 25. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). − К. : CS Ltd., 2015. − 32 p.

 

Список рекомендованих джерел до 3 тренінгу

 1. Грабовецький Б. Є. Методи експертних оцінок: теорія, методологія, напрямки використання : монографія / Б. Є. Грабовецький. — Вінниця : ВНТУ, 2010. − 171 с.
 2. Кількісні методи експертного оцінювання : наук.-метод. розробка / уклад. : В. П. Новосад, Р. Г. Селіверстов, І. І. Артим. – К. : НАДУ, 2009. – 36 с.
 3. Красильникова Г. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – № 4(3). – С. 138-144.
 4. Михайліченко М. В. Державні стандарти і якість вищої освіти: Навч. посібник / М.В. Михайліченко, М. В. Кудла. – Умань: ППЖовтий О. О., 2013. – 172 с.
 5. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова– К. : Таксон, 2014. – 144 с. – Бібліогр.: с. 130-143.
 6. Оцінювання як функція управління [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/1339/
 7. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 8. Сергеева Е. В., Чандра М. Ю. Современные технологии  оценки  учебных  достижений  обучающихся: Учебное пособие. – Волгоград: ПРИНТ, 2013. – 115 с.
 9. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.
 10. Станкевич І. В. Адаптація систем управління якістю освітніх організацій до контекстних змін нової версії  міжнародного стандарту ISO 9001:2015. / І. В. Станкевич, Л. М. Віткін, О. І. Глухова // Механізм регулювання економіки, 2015, № 2. – С. 103-114.
 11. Тригуб, Ілона Іванівна, Сисоєва, Світлана Олександрівна. Сутність і зміст експертної діяльності в освітіIn: Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти. ВП “Едельвейс “, Київ, 2015. С. 12-59.
 12. Applying the Total Quality Management (TQM). Model and the Holistic Model for Quality Management in Higher Education, Pros and Cons (2010). Al-Hayani,  Al-MazrooaB. El-deekand N. Ayuob. Research Journal of Medical Sciences Year: 2010 | Volume: 4 | Issue: 2 | Page No.: 102–106.
 13. Audit manual for quality systems of higher education institutions. 2015-2018. – Tampere: FINEEC, 2015. – 36 p.
 14. Elassy, N. (2013). A model of student involvement in the quality assurance system at institutional level. Quality Assurance in Education, 21(2), 162–198. – URL: http://dx.doi.org/10.1108/09684881311310692
 15. Internal QualIty assurance BenchmarkIng. The present report can be downloaded from the ENQA (2012). website at http://www.enqa.eu/pubs.lassoBrussels, Belgium – 33 p.
 16. Interdisciplinary evaluation. The Danish Evaluation Institute, 2012. – URL: http: /english.eva.dk/higher-education/interdisciplinaryevaluation/.
 17. IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 18. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p. http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 19. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). — К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 20. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76  p.

 

Список рекомендованих джерел до 2 тренінгу

 1. Михайліченко Микола, Макодзей Людмила (2014). Експертна діяльність у вищій освіті: підходи і критерії. // Гуманітарний вісник – № 34. – 269-280.
 2. Сисоєва, Світлана Олександрівна і Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016)Підготовка експертів у галузі освіти в Україні Освітологія / українсько-польський щорічник (4). С. 56-65.
 3. Тригуб, Ілона Іванівна,Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015)Сутність і зміст експертної діяльності в освіті In: Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти. ВП “Едельвейс “, Київ, С. 12-59.
 4. Applying the Total Quality Management (TQM). Model and the Holistic Model for Quality Management in Higher Education, Pros and Cons (2010). Al-Hayani,  Al-MazrooaB. El-deekand N. Ayuob. Research Journal of Medical Sciences Year: 2010 | Volume: 4 | Issue: 2 | Page No.: 102–106.
 5. Burkard   Praxishandbuch Evaluation in der Schule / C. Burkard,  G.  Eikenbusch.  – Berlin:  Cornelsen  Scriptor,  2000. – 208 S.
 6. Empfehlungen für die Aus- und Weiterbildung in der Evaluation: Andorderungsprofile an Evaluatorinnen und Evaluatoren. – Meinz, 2013. – 31 S.
 7. Examining Quality Culture Part III: From self-reflection to enhancement (2012). By Oliver Vettori. The European University  12 p. www.eua.be.
 8. Examining Quality Culture: Part 1 – Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions (2010). By Tia Loukkola and Thérèse Zhang. The European University 52 p.  – URL: www.eua.be.
 9. Institutional Evaluation Programme. A tool for strategic change. Supporting continuous improvement – 2015. – 6 p. [Electronic resource]. – URL : http://www.eua.be/Libraries/iep/eua_iep_leaflet_webc95b64ca84b96a879ce5ff00009465c7.pdf?sfvrsn=0(eng).
 10. IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 11. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 12. Ponomarenko N. H.(2015)  Ekspertna  diyalnist  u  vyshchiy  osviti  Nimechchyny  //  Neperervna  profesiyna  osvita:  teoriya  i  praktyka:  -metod. zhurn. –  № 4. – C. 60–63.
 13. Ponomarenko N. H.(2015). Ekspertna  diyalnist  v  haluzi  shkilnoyi  osvity:  dosvid Nimechchyny  ta  Avstriyi  //  Pedahohichnyy  protses:  Teoriya  i praktyka:  nauk. prats. –  № 5–6. – S. 125–129.
 14. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p. http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 15. Sheerens   Educational Evaluation,  Assessment  and Monitoring:  A SystematicApproach  //  Jaap Sheerens,  Cees  Glas,  Sally M. Thomas. – Tokyo, 2005.- 460 P.
 16. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). — К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 17. Stockmann   Evaluation:  eine Einführung  /  R.  Stockmann,  W. Meyer. – Stuttgart, 2009. – 295 S.

 

Список рекомендованих джерел до 1 тренінгу

 1. Клімова Г.П. Якість вищої освіти: європейський вимір // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 1 (28) 2016. – С.203-210.
 2. Кубанов Р.А. Європейські стандарти освіти: загальний аналіз //  Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (285), 2014. – С. 5-15.
 3. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 4. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листоп. 2011 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 5. Рекомендації Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2008 р. щодо запровадження Європейської Рамки Кваліфікацій для навчання впродовж життя: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=EN
 6. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.
 7. Стандарти і  рекомендації  щодо  забезпечення  якості  в  Європейському просторі вищої
 8. освіти. – К.: Ленвіт, 2006. – 35 с.
 9. EUA Policy Statement on Quality and Quality Assurance in the European Higher Education Area [Electronic resource]. – URL: http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA-QA-Policy-2010.pdf?sfvrsn=4(eng).
 10. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European Association for Quality Assurance in Higher Education. – Helsinki – 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mes.gov.ge.
 11. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). ‒ К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 12. Structural Higher Education Reform ‒ Design and Evaluation. Synthesis Report (2016). Luxembourg: Publications Office of the European Union. ‒ 54 p. – URL: http://europa.eu.
 13. The System of quality assurance in the activities of the National Evaluation and Accreditation Agency. – URL: http://www.neaa.government.bg/images/files/Sistema_za_osigurjavane_na_kachestvo_ NEAA_EN_short.pdf/.
 14. University quality indicators: A critical assessment study. European Parliament, 2015 . 248 p. http://www.europarl.europa.eu/studies

 

Список рекомендованих джерел до 7 та 8 семінарів

 1. Индикаторы образования: 2016: статистический сборник / Л.М. Гохберг и др.; НИУ «ВШЭ». – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 320 с
 2. Пасічник, Н. О. Освітні індикатори як інструмент оцінювання стану і динаміки розвитку освітніх систем / Н. О. Пасічник, Р. Я. Ріжняк // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 27. – С. 301-308.
 3. Пасічник Н. О. Моніторинг якості освіти на міжнародному рівні (індикатори освіти ОЕСР 2014 року) / Наталія Олексіївна Пасічник, Ренат Ярославович Ріжняк // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. кол.: В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 67-70.
 4. Цюк О. Забезпечення якості вищої освіти: освітні індикатори та міжнародні організації / О.Цюк // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 4(18). – С. 119 – 124.
 5. Asbrand Barbara and Lang-wojtasik Gregor (2003). Evaluation in Global Education: Improving quality, assuring effectiveness. \\ Global Education in Europe to 2015: Strategy, Policies and Perspectives. Outcomes and Papers of the Europe-wide Global Education Congress Maastricht, The Netherlands  15th-17 th November 2002 – Lisbon, 2003. – 202 p.
 6. Guidelines for programme accreditation procedures, 2007. – URL: http://www.acquin.org/doku_serv/Guide_System_EN_ACQUIN.pdf/.
 7. Internal QualIty assurance BenchmarkIng. The present report can be downloaded from the ENQA (2012). – URL: http://www.enqa.eu/pubs.lasso Brussels, Belgium – 33 p.
 8. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 9. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76  p.
 10. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p. – URL: http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 11. The OECD International Education Indicators: a framework for analyses. (1992). Paris: OECD-CERI

 

Список рекомендованих джерел до 6 семінару

 1. Аналітична доповідь про стан моніторингу якості освіти в Україні / МБО «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; [І. І. Бабин,  Л. М. Гриневич, І. Л. Лікарчук та ін.]; за заг. ред. І. Л. Лікарчука. – К.: МБО  «Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти»; Х.: Факт, 2011. – 96 с.
 2. Буданова Л.Г. Педагогічний моніторинг як засіб управління якістю освіти / Л.Г. Буданова. – Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Випуск 35 (88), 2014. – С. 102 – 108.
 3. Ващенко І. В. Інновації моніторингу якості вищої освіти. \\ Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 5. – С. 26-31.
 4. Зінченко В. О. Теоретичні основи моніторингу управління якістю навчального процесу ВНЗ [Електронний ресурс] / В.О.Зінченко// Науковий вісник Донбасу: Електронне фахове видання. – 2012. – №1(17). – Режим доступу до журн. : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN17/index.htm.
 5. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. О. Лукіна. – К. : Вид. дім «Шкільний світ»; Вид-во Л. Галіцина, 2006. – 128 с.
 6. Порядок проведення моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 року № 1283[Електронний ресурс] – Режим доступу до матеріалу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1283-2011-%D0%BF
 7. Раков С.А. Пропозиції до концепції національної системи моніторингу якості освіти (НСМЯО) / С.А.Раков // ТІМО. – 2013. – С. 8 – 22.
 8. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти: навч. посіб. /І.В.Соколова, С. О. Сисоєва. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 400 с.
 9. Федорченко Юрій (2016) Про моніторинг якості вищої освіти [Електронний ресурс] портал «Освітня політика» – Режим доступу до матеріалу : http://osvita.ua/vnz/50427/
 10. Applying the Total Quality Management (TQM). Model and the Holistic Model for Quality Management in Higher Education, Pros and Cons (2010). Al-Hayani, A. Al-Mazrooa, B. El-deek and N. Ayuob. Research Journal of Medical Sciences Year: 2010 | Volume: 4 | Issue: 2 | Page No.: 102–106.
 11. Elassy, N. (2013). A model of student involvement in the quality assurance system at institutional level.
  Quality Assurance in Education, 21(2), 162–198. – URL: http://dx.doi.org/10.1108/09684881311310692
 12. IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 13. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). — К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 14. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe (2015). Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. – 76
 15. University quality indicators: A critical assessment study. European Parliament, 2015 . 248 p. – URL:  http://www.europarl.europa.eu/studies

 

Список рекомендованих джерел до 5 семінару

Білокопитов Василь Діяльність  європейських організацій із забезпечення якості вищої освіти : дис.. канд.. пед.. наук., 13.00.01 Сумський держ. пед. ун.-т імені А.С. Макаренка. – Суми. – 273 с.

 1. Дацко Ольга. Забезпечення якості вищої освіти в діяльності Європейської асоціації університетів : змістові аспекти / О.В. Дацко // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2013. – № 7. – С. 3– 14.
 2. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система: довідник користувача / пер. з англ.; за ред. д-ра техн. наук, проф. Ю. М. Рашкевича та д-ра пед. наук, доц. Ж. В. Таланової. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 106 с.
 3. Кубанов Р.А. Європейські стандарти освіти: загальний аналіз \\ Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (285), 2014. – С. 5-15.
 4. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні: монографія / Колектив авторів: Бугров В., Гожик А., Жданова К., Зарубінська І., Захарченко В., Калашнікова С., Козієвська О., Линьова І., Луговий В., Оржель О., Рашкевич Ю., Таланова Ж., Шитікова С.; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети» , 2014. – 156 с.
 5. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 6. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України №1341 від 23 листоп. 2011 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 7. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с.
 8. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.
 9. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.
 10. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти: навч. посіб. /І.В.Соколова, С.О. Сисоєва. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 400 с.
 11. Станкевич І. В. Адаптація систем управління якістю освітніх організацій до контекстних змін нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015. / І. В. Станкевич, Л. М. Віткін, О. І. Глухова // Механізм регулювання економіки, 2015, № 2. – С. 103-114.

13.Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. 1: Теоретичні засади формування систем управління якістю надання освітніх послуг / кол. авт. ; за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 136 с.

 1. Applying the Total Quality Management (TQM). Model and the Holistic Model for Quality Management in Higher Education, Pros and Cons (2010). A. Al-Hayani, A. Al-Mazrooa, B. El-deek and N. Ayuob. Research Journal of Medical Sciences Year: 2010 | Volume: 4 | Issue: 2 | Page No.: 102–106.
 2. Building bridges: Making sense of quality assurance in European, national and institutional context (2011): A selection of papers from the 5th EQAF, 18-20 November 2010. – EUA – 72 p. (eng).
 3. CoRe Projects: Competences in Education and Recognition. — [online] — Available from: http://www.core-project.eu/
 4. How does quality assurance make a difference? (2013): a selection of papers from the 7th EQAF. 2013. – 84 p. (eng).
 5. IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 6. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 7. Review of quality assurance of Government analytical models: final report London (March 2013). HM Treasury – URL: http://www.hm-treasury.gov.uk
 8. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). — К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 9. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe 2015. Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76 p.
 10. The 9th European Quality Assurance Forum (2014) [Electronic resource]. – URL: https://www.eurashe.eu/events/eqaf/9-barcelona-2014/  (eng).
 11. The 10th European Quality Assurance Forum «Taking stock and looking forward» (2015) [Electronic resource]. – URL: https://www.eurashe.eu/events/eqaf/10-london-2015/ (eng).
 12. The 11th European Quality Assurance Forum Quality in context – embedding improvement (2016) [Electronic resource]. – URL: http://eua.be/activities-services/events/event/2016/11/17/default-calendar/11th-european-quality-assurance-forum?tab=presentations (eng).
 13. Towards Trust in Quality Assurance Systems – TRUST № 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR, 15.10.2011-14.10.2014. – URL: http://www.enqa.eu/index.php/towards-trust-in-quality-assurance-systems-trust/
 14. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p.  http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 1. Working together to take quality forward (2014): A selection of papers from the 8th EQAF, 21-23 November 2013, Sweden. Edited by: Dan Derricott, Helka Kekäläinen, Maria Kelo etc. EUA CASE STUDIES 2014, – 60 p. (eng).

Список рекомендованих джерел до 4 семінару

 1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. –К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
 2. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 3. Про ліцензування освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України  від  08.2003 року No 1380 (1380-2003-п),
 4. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України  від 30.12.2015 року No 1187  (1187-2015-п).
 5. Тригуб, Ілона Іванівна,Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) Сутність і зміст експертної діяльності в освіті In: Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти. ВП “Едельвейс “, Київ, С. 12-59.
 6. Examining Quality Culture: Part 1 – Quality Assurance Processes in Higher Education Institutions (2010). By Tia Loukkola and Thérèse Zhang. The European University  52 p.         – URL: www.eua.be.
 7. Examining Quality Culture Part III: From self-reflection to enhancement (2012). By Oliver Vettori. The European   University  12 p.         www.eua.be.
 8. Guidelines for programme accreditation procedures, 2007. – URL: http://www.acquin.org/doku_serv/Guide_System_EN_ACQUIN.pdf/.
 9. IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 10. University quality indicators: A critical assessment study. European Parliament,   248 p. – URL: http://www.europarl.europa.eu/studies
 11. Tuning Educational Structures in Europe. – URL: tuning.unideusto.org/tuningeu/

 

Список рекомендованих джерел до 3 семінару

 1. Варенко В.М. Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб. / В. М. Варенко. –К.: Університет «Україна», 2014. – 417 с.
 2. Красильникова Г. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України // Порівняльна професійна педагогіка. – 2014. – № 4(3). – С. 138-144.]
 3. МихайліченкоМ. В. (2013). Державністандартиіякістьвищоїосвіти: Навч. посібник / М. В. Михайліченко, М. В. Кудла. – Умань: ППЖовтийО. О., – 172 с.
 4. МихайліченкоМикола, МакодзейЛюдмила (2014).Експертнадіяльністьувищійосвіті: підходиікритерії. // Гуманітарнийвісник–№ 34. –269-280.
 5. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова– К. : Таксон, 2014. – 144 с. – Бібліогр.: с. 130-143.
 6. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 7. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.
 8. Станкевич І. В. Адаптація систем управління якістю освітніх організацій до контекстних змін нової версії  міжнародного стандарту ISO 9001:2015. / І. В. Станкевич, Л. М. Віткін, О. І. Глухова // Механізм регулювання економіки, 2015, № 2. – С. 103-114.
 9. Сисоєва, Світлана Олександрівна и Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Підготовка експертів у галузі освіти в Україні Освітологія / українсько-польський щорічник (4). С. 56-65.
 10. Тригуб, Ілона Іванівна,Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) Сутність і зміст експертної діяльності в освіті In: Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти. ВП “Едельвейс “, Київ, С. 12-59.
 11. Accreditation Commission Standards for assessment of applications for granting, expanding and extending accreditation of study programmes and their fields of study. – URL: http://www.akreditacnikomise. cz/attachments/article/83/EN_Standards%20for%20study%20programmes_2_2015.pdf
 12. Applying the Total Quality Management (TQM). Model and the Holistic Model for Quality Management in Higher Education, Pros and Cons (2010). Al-Hayani, A. Al-Mazrooa, B. El-deek and N. Ayuob. Research Journal of Medical Sciences Year: 2010 | Volume: 4 | Issue: 2 | Page No.: 102–106.
 13. Audit manual for quality systems of higher education institutions. 2015-2018. – Tampere: FINEEC, 2015. – 36 p.
 14. Elassy, N. (2013). A model of student involvement in the quality assurance system at institutional level.
  Quality Assurance in Education, 21(2), 162–198. – URL: http://dx.doi.org/10.1108/09684881311310692
 15. EUA Institutional evaluation programme / Charter of Conduct for IEP Pool Members [Electronic resource]. – URL : http://www.eua.be/iep
 16. Institutional Evaluation Programme. A tool for strategic change. Supporting continuous improvement – 2015. – 6 p. [Electronic resource]. – URL : http://www.eua.be/Libraries/iep/eua_iep_leaflet_webc95b64ca84b96a879ce5ff00009465c7.pdf?sfvrsn=0 (eng).
 17. Internal QualIty assurance BenchmarkIng. The present report can be downloaded from the ENQA (2012). website at http://www.enqa.eu/pubs.lasso Brussels, Belgium – 33 p.
 18. Interdisciplinary evaluation. The Danish Evaluation Institute, 2012. – URL: http: /english.eva.dk/higher-education/interdisciplinaryevaluation/.
 19. IQM-HE (2016). Handbook for Internal Quality Management in Competence-Based Higher Education. Retrieved from http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
 20. Guide to institutional accreditation. The Danish Accreditation Institution, July 01, 2013. – URL: http://akkr.dk/wp-content/uploads/akkr/ Guide-to-institutional-accreditation_final.pdf/.
 21. Guidelines for programme accreditation procedures, 2007. – URL: http://www.acquin.org/doku_serv/Guide_System_EN_ACQUIN.pdf/.
 22. Quality Procedures in the European higher education area and Beyond – Visions for the future Third ENQA Survey (2012) Brussels, Belgium. 49 p. http://www.enqa.eu/pubs.lasso
 23. Learning Outcomes in Quality Assurance and Accreditation: Principles, recommendations and practice. The European Consortium for Accreditation in Higher education, 2013. – URL: http://www.cti-commission.fr/Learning-Outcomes-in-Quality-1069/.
 24. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). — К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 25. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76  p.

Список рекомендованих джерел до 2 семінару

 1. Кубанов Р.А. Європейські стандарти освіти: загальний аналіз \\  Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (285), 2014. – С. 5-15.
 2. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 3. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листоп. 2011 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 4. Рекомендації Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2008 р. щодо запровадження Європейської Рамки Кваліфікацій для навчання впродовж життя: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CELEX:32008H0506(01)&from=EN
 5. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с.
 6. CoRe Projects: Competences in Education and Recognition. — [online] — Available from: http://www.core-project.eu/
 7. European University Quality Assurance [Electronic resource]. – URL: http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/quality-assurance.aspx.
 8. EUA Policy Statement on Quality and Quality Assurance in the European Higher Education Area [Electronic resource]. – URL: http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA-QA-Policy-2010.pdf?sfvrsn=4 (eng).
 9. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. European Association for Quality Assurance in Higher Education. – Helsinki – 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mes.gov.ge.
 10. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). ‒ К. : CS Ltd., 2015. — 32 p.
 11. Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe Eurydice Background Report to the Education and Training Monitor 2015. European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 76  p.
 12. Structural Higher Education Reform ‒ Design and Evaluation. Synthesis Report (2016). Luxembourg: Publications Office of the European Union. ‒ 54 p. – URL: http://europa.eu.
 13. The European Qualifications Framework for LLL (2011). URL: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/leaflet_en.pdf. (Retrieved in 2012-02-19).
 14. The framework of qualifications for the European Higher Education Area. – URL: http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67
 15. The System of quality assurance in the activities of the National Evaluation and Accreditation Agency. – URL: http://www.neaa.government.bg/images/files/Sistema_za_osigurjavane_na_kachestvo_ NEAA_EN_short.pdf/.
 16. Tuning Guide to  Formulating Degree Programme Profiles.  — [online]  — Available from: http://core-project.eu/documents/Tuning%20G%20 Formulating%20Degree%20PR4.pdf
 17. University quality indicators: A critical assessment study. European Parliament, 2015 . 248 p. http://www.europarl.europa.eu/studies
 18. Quality Assurance in Doctoral Education – results of the ARDE project EUA PUBLICATIONS (2013) By Joanne Byrne, Thomas Jørgensen, Tia Loukkola/ – 60 p.
 19. University quality indicators: A critical assessment study. European Parliament, 2015 . 248 p. – URL: http://www.europarl.europa.eu/studies

Список рекомендованих джерел до 1 семінару

 1. Компетентнісний підхід у вищій освіті: світовий досвід : Укл. Антонюк Л.Л.,Василькова Н.В., Ільницький Д.О., Кулага І.В., Турчанінова В.Є. – Ін-т вищої освіти КНЕУ. – Київ, 2016 . – 66 с.
 2. Лісова С.В. Проблема забезпечення якості вищої освіти з позицій системного підходу // Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 160-172.
 3. Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. Фонд дослідж. освіт. політики» ; за заг. ред. Т.В. Фінікова, О.І. Шарова– К. : Таксон, 2014. – 144 с. – Бібліогр.: с. 130-143.
 4. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В.М. Захарченко, С.А. Калашнікова, В.І. Луговий, А.В. Ставицький, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя.– К. : ТОВ “Видавничий дім “Плеяди”, 2014.– 100 с.
 5. Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 6. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 листоп. 2011 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 7. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 29квіт. 2015 р. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1421144886/1424935774/
 8. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с.
 9. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти: навч. посіб. /І.В.Соколова, С. О. Сисоєва. – Маріуполь : МДУ, 2016. – 400 с.
 10. Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах [Текст] : навч. посіб. : у 2 ч. 1: Теоретичні засади формування систем управління якістю надання освітніх послуг / кол. авт. ; за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 136 с.
 11. Europe A strategy for smart, sustainable and inclusive growth: Communication from the European Commission, Brussels, 3.3.2010. – COM(2010) 2020 final. – 34 p. – URL: http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.
 12. European University Quality Assurance [Electronic resource]. – URL: http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/quality-assurance.aspx.
 13. EUA Policy Statement on Quality and Quality Assurance in the European Higher Education Area [Electronic resource]. – URL: http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/EUA-QA-Policy-2010.pdf?sfvrsn=4 (eng).
 14. The Concept of excellence in higher education (2014). Manuela Brusoni, Radu Damian, Josep Grifoll Sauri, Stephen Jackson etc. Occasional papers 20. Brussels, Belgium. http://www.enqa.eu/index.php/publications/
 15. Tuning Educational Structures in Europe // Електронный ресурс. [Режим доступа]: tuning.unideusto.org/tuningeu/