04 квітня відбувся тренінг «Експертиза навчальних програм» у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+).

Модератором тренінгу виступила доктор педагогічних наук, доцент Козак Людмила Василівна.

Тренінг сприяв формуванню вмінь аспірантів проводити експертизу навчальних програм, здійснювати статистичний аналіз отриманих результатів, складати звіт за результатами проведеної експертизи.

26 березня відбувся тренінг «Індикатори якості у країнах ЄС» у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+).

Модератором тренінгу виступила доктор педагогічних наук, доцент Козак Людмила Василівна.

Тренінг дозволив активізувати здобуті знання аспірантів щодо індикаторів якості освіти у країнах ЄС; сформувати вміння здійснювати відбір та класифікацію індикаторів якості освіти за визначеними критеріями.

22 березня відбувся тренінг «Діяльність експерта з акредитації» у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+).

Модератором тренінгу виступила доктор педагогічних наук, доцент Козак Людмила Василівна.

Учасниками тренінгу було розглянуто нормативно-правову базу з питань акредитації в Україні, порядок формування акредитаційної справи; проаналізовано експертні висновки акредитаційної експертизи різних напрямів підготовки та спеціальностей; зроблено порівняльну таблицю про дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

19 березня відбувся тренінг «Процедура акредитації: досвід ЄС» у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+).

Модератором тренінгу виступила доктор педагогічних наук Козак Людмила Василівна.
Учасники тренінгу отримали знання процедури акредитації в системі вищої освіти країн Європейського Союзу, вміння здійснювати пошук ресурсів, складати спільний план дій, застосовувати критерії, методи і механізми акредитації для визначення оцінки якості освітніх програм та рівня діяльності закладу вищої освіти в цілому.

12 березня відбувся  тренінг «Методи та технології експертного супроводу забезпечення якості вищої освіти у країнах ЄС» у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+).

Модератором тренінгу виступила доктор педагогічних наук Козак Людмила Василівна.
Метою тренінгу було:
• оволодіння методами і технологіями експертного супроводу забезпечення якості вищої освіти у країнах ЄС;
• уміння застосовувати методи експертизи для оцінки внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
• уміння презентувати підсумки дослідницької роботи у вигляді експертних висновків і рекомендацій;
• засвоєння навичок дискусії та співпраці в команді;
• мотивація до якісних змін у сфері вищої освіти.

28 лютого у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+), відбувся тренінг «Критерії і показники ефективності діяльності експерта з якості освіти у країнах ЄС»
Модератором тренінгу виступила доктор педагогічних наук Козак Людмила Василівна.
Учасники тренінгу отримали:
• знання особливостей експертної діяльності; критеріїв і показників ефективності діяльності експерта з якості освіти у країнах ЄС;
• уміння оцінювати діяльність експертів у сфері вищої освіти;
• дієві інструменти побудови дискусії та навички роботи в команді;

Під час тренінгу учасники створили індивідуальні та колективний портрет ідеального експерта – проранжувавши 20 характеристик і визначивши ті, які, найбільш важливі, для здійснення експертної діяльності. Критерієм для оцінки якостей і здібностей є їх значення для експертної діяльності.

13 лютого у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+) було проведено тренінг «Рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти: досвід ЄС»
Модератором тренінгу виступила доктор педагогічних наук Козак Людмила Василівна.

Учасники отримали:
– структуровані знання європейських стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти;
– дієві інструменти забезпечення якості;
– уміння розробляти власні рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти в Україні;
– неформальне спілкування, уроки співпраці в команді.

13 грудня у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+) було проведено семінарське заняття та лекцію, а також ділову гру-проект “Експертиза забезпечення якості вищої освіти.”

Модератором ділової гри виступила Ірина Володимирівна Соколова, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету, Академік Української Академії Акмеологічних наук, Член Наукової ради МОН України.

Ділова гра-проект проходила за декількома етапами:

  1. Підготовчий: установча сесія.
  2. Виконання: робоча фаза. Активні комунікаційні практики.
  3. Презентації результатів.
  4. Рефлексії.

Аспіранти успішно презентували виконані проекти, зокрема:

Група 1. Громадський аудит веб-сайтів ВНЗВідповідність «Стандартів та рекомендації  щодо внутрішнього забезпечення якості» (ESG 2015)”

Результат:  дескриптори якості публічної інформації;  порівняльна таблиця, узагальнена інформація щодо результатів проведеного аудиту; мультимедійна презентація.

Група 2. Експертиза профілів освітніх програм для другого ступеню вищої освіти

Результат: узагальнююча і порівняльна таблиці результатів експертизи; розроблені дескриптори; аналітична доповідь; мультимедійна презентація.

Група 3. Ліцензійна експертиза освітньої діяльності

Результат: узагальнююча і порівняльна таблиці результатів експертизи; аналітична доповідь; алгоритм дій експертів щодо проведення ліцензійної експертизи; мультимедійна презентація.

 

6 грудня у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+) було проведено: лекцію та семінарське заняття.

Зокрема, лекцію на тему: “Експертиза інновацій для забезпечення якості вищої освіти” прочитала док.пед.наук, доцент, завідувач НДЛ освітології Батечко Ніна Григорівна. Аспірантам було запропоновано у формі ділової гри провести експертизу інновацій у вищому навчальному закладі.

 

29 листопада у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+) було проведено: лекцію та семінарське заняття. Викладачі: Сисоєва С. О., Батечко Н. Г.

Аспірантам було запропоновано у формі ділової гри провести внутрішній моніторинг якості підготовки студентів у розрізі організаційної структури ВНЗ. З метою оптимізації виконання  завдання  було представлено типові моніторингові функції кожного організаційного рівня ВНЗ.

Усі учасники проявили творчий підхід до розв’язання поставлених задач, а також розробили дієві рекомендації щодо створення і функціонування системи внутрішнього моніторингу якості освіти.

До обговорення проблеми внутрішнього моніторингу якості вищої освіти у країнах ЄС були залучені док.пед.наук, професор, завідувач  лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України Локшина Олена Ігорівна та канд.пед.наук, доцент Мосьпан Наталія Вікторівна.

 

 

22 листопада у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+) було проведено: лекцію та семінарське заняття з проблем нормативно-правового забезпечення якості вищої освіти у країнах ЄС та Україні.

Викладачі: Сисоєва С. О., Батечко Н. Г.

До обговорення питань теми було залучено канд.пед.наук, доцент Мосьпан Наталія Вікторівна.

8 листопада у  рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+) було проведено: лекцію «Експертна діяльність в освіті у країнах ЄС: цілі, завдання, зміст, об’єкти і суб’єкти»та семінарське заняття «Організаційні форми і методи експертної діяльності у вищій освіті».

Аспірантам було запропоновано розробити міні-проект стосовно технології реалізації циклу Демінга в освітній діяльності, а також підготувати експертний висновок на навчальний посібник. Усі учасники проявили неординарність мислення, творчий підхід до розв’язання поставлених задач, а також неймовірну кмітливість та винахідливість у дискусії та відповідях на запитання.

 

1 листопада у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+) було проведено лекцію та семінарське заняття.
Тема лекції: “Методологія забезпечення якості вищої освіти у країнах ЄС”.

Тема семінарського заняття: “Методи і технології експертного супроводу забезпечення якості вищої освіти”.

Аспірантам було запропоновано провести експертизу освітніх та соціальних проектів, надати експертні висновки та пропозиції.

Викладачі: Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України; Батечко Ніна Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент.

25 жовтня у рамках Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» (за напрямом Жан Моне Програми ЕРАЗМУС+) було проведено лекцію та семінарське заняття.
Тема лекції: “Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти у країнах ЄС”.

Тема семінарського заняття: “Реалізація стандартів щодо забезпечення якості вищої освіти: український і європейський досвід”.

Викладачі: Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України; Батечко Ніна Григорівна, доктор педагогічних наук, доцент.

 

11 жовтня у рамках реалізації проекту «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до ЄС» (ЕРАЗМУС+: Жан Моне) було проведено перше лекційне та семінарське заняття для аспірантів Київського університету імені Бориса Грінченка та запрошених гостей.

Семінар на тему: “Система забезпечення якості вищої освіти у країнах ЄС” провела док.пед.наук, професор, академік НАПН України Сисоєва Світлана Олександрівна.

Лекцію з проблем реалізації загальних принципів забезпечення якості вищої освіти у країнах ЄС прочитала док.пед.наук, доцент, завідувач НДЛ освітології Батечко Ніна Григорівна.

З метою якісної та своєчасної корекції змісту освітнього модулю та врахування потреб аудиторії проведено анкетування по виявленню очікувань аспірантів від модулю.